K-1
World GP 2008

Dec 6, 2008 Japan Yokohama, Japan, Japan
Write For Us