K-1 - World GP 2008

Dec 6, 2008 Japan Yokohama, Japan, Japan