Shooto - 7th Shikoku Amateur Shooto Championships

Jul 20, 2014 Japan Takamatsu City Gymnasium, Takamatsu, Kagawa, Japan