Vale Tudo Promotion
WLC: Warriors of Life Championship

Jun 24, 2017 Poland Wisniowa Gora, Lodz, Poland