Pancrase: Shining Tour 6

Aug 22, 2008
Yuki Kondo (Pictures) vs. Ryuji Ohori (Pictures)
Kenji Arai (Pictures) vs. Manabu Inoue (Pictures)
Seiya Kawahara vs. Kentaro Imaizumi (Pictures)
Yuichi Ikari (Pictures) vs. Eriya Matsuda (Pictures)
Masahiro Toryu (Pictures) vs. Tomoyoshi Iwamiya (Pictures)
Maximo Blanco vs. Yuki Yashima
Steve Magdaleno vs. Hiroki Aoki
Yasutomo Tanaka vs. Hirotoshi Saito
Takuya Eizumi vs. Isao Hirose
Shingo Suzuki vs. Kenji Narita
Shigetomo Takahashi vs. Yuichi Inafuku
Takeshi Egami vs. Junro Kubota
<h2>Fight Finder</h2>