Baikal FC Selection 8
Ereshko vs. Bolonev

Feb 23, 2019 Russia SC Vityaz, Irkutsk, Russia

Fight card

Main event / MATCH 7

Versus

Vsevolod Ereshko

3 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)

Arkady Bolonev

1 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
6 Rodion  Emelyanov
0 - 0 - 0
vs Bayaman Nurmamat
5 - 2 - 0
5 Esenbek Sagdibay
2 - 2 - 0
vs Mukhammadshokh  Iskhokzoda
2 - 0 - 0
4 Igor  Dmitriev
0 - 0 - 0
vs Aleksey  Galitskiy
1 - 0 - 0
3 Beksultan  Azhibaev
0 - 0 - 0
vs Ivan Zarubin
2 - 0 - 0
2 Anton Zabortsev
0 - 1 - 0
vs Nikolay Antipov
1 - 0 - 0
1 Anton  Panchenko
0 - 0 - 0
vs Biloliddin  Mamatirov
0 - 0 - 0