Pictures: Shooto 'Shooting Disco 10'

Yoshiyuki Takano vs. Tatsuya Nakashima

Oct 14, 2009
More info about Shooto
<h2>Fight Finder</h2>