FIGHTER PICTURES

Atsushi Ueda, Yujiro Yamamoto, Shinichi Tadashi, and Hiroshi Sato vs. Keigo Hirayama, Yusei Kawana, Shingo Matsuda and Yoichiro Toriyama.
Credit: Taro Irei
Add this picture to your site:
<h2>Fight Finder</h2>