The Outsider 53
First Tohoku Tournament

Nov 4, 2019 Japan Shirakawa Gymnasium, Shirakawa, Japan